Skip links

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เฮลท์สไมล์ ปรับปรุงล่าสุด 17 พย. 2560

(Health Smile Terms and Conditions)

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้ให้ละเอียดก่อนใช้งานเว็ปไซต์ https://www.HealthSmile.co.th โดยบริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานบริการ เฮลท์สไมล์ ตรวจสุขภาพที่บ้าน (Health Smile : Home Health Checkup Service) จะบังคับใช้ภายใต้การตกลงและความยินยอมของผู้ใช้งานเท่านั้น เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้บังคับ ใช้กับผู้ใช้งานทุกคนในการใช้บริการนี้ การใช้งานและเข้าถึงบริการดังกล่าว ผู้ใช้งานยินยอมและ ตกลงในเงื่อนไขอันจะกล่าวต่อไปนี้ หากผู้ใช้งานไม่อาจให้ความตกลงและยินยอมในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงื่อนไขต่างๆ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้งานบริการนี้ได้

1. บทนำ

1.1 เอกสารฉบับนี้คืออะไร?

ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด เนื้อหาของข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยกฎระเบียบที่คุณจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะรวมไปถึงรวมกรณีที่คุณถามคำถาม เข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของเรา

1.2 ทำไมคุณจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้?

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ “แอพ” แล้ว เท่ากับคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้โดยละเอียดและครบถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของ “เรา” ทุกข้อเมื่อใช้ “แอพ” ของ “เรา”

2. คำนิยามในข้อตกลงนี้

ถ้อยคำในข้อตกลงนี้ซึ่งอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) เป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามนิยามที่ให้ไว้โดยเฉพาะตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น

 • “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 899/17 หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 • “ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงการใช้งานซึ่งได้ทำขึ้นระหว่าง “เรา” และบุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะใช้ “บริการ”
 • “แอพ” หมายถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ www.HealthSmile.co.th ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการออนไลน์ของ “เรา” ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ “เรา”
 • “เนื้อหา” หมายถึงข้อความ ภาพกราฟิก และเนื้อความอื่นๆ ที่ได้เข้าสู่ หรือผ่านกระบวนการ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง “แอพ” ซึ่งรวมถึง “ผลตรวจสุขภาพ” และ “เนื้อหา” ที่ถูกสร้าง แก้ไข ตรวจสอบ หรือส่งโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”
 • “บริการ” หมายถึงการให้บริการผ่าน “แอพ” และการออกไปให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจตามสถานที่ที่กำหนดโดยสมาชิก
 • “แพทย์ผู้ดูแลหลัก” หมายถึง แพทย์ผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยซึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นคนแรก และยังเป็นผู้ดูแลอาการและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโดยไม่จำกัดสาเหตุ ระบบอวัยวะ และการวินิจฉัยโรค
 • “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับโดย “บริษัท” ให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่าน “แอพ” นอกจากนี้ ให้หมายความรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์มืออาชีพอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมใน “แอพ” โดยอาศัยความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
 • “สมาชิก” หรือ “ผู้รับบริการ” หมายถึงบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและใช้งาน “แอพ”
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย (Physician-Patient Relationship) หมายถึง การรักษา และวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพอย่างเป็นทางการตามที่กำหนดในกฎหมายไทย โดยให้หมายความรวมถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525[1] และการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542[2] เป็นต้น
 • “การให้คำปรึกษาทางไกล” หมายถึงการสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง “สมาชิก” และ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ผ่านบริการโทรศัพท์, Live Chat หรือ Video Call หรือช่องทางอื่นๆ
 1. 3. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือเพื่อติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ เราอาจขอให้ “สมาชิก” ระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ “บริษัท” โดย “บริษัท” อาจใช้ข้อมูล ส่วนตัวภายใต้ขอบเขตตัวอย่างดังต่อไปนี้

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของ “สมาชิก” ไปใช้

 • ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และช่องทางติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น ช่วยให้“เรา”สามารถติดต่อ และเข้าไปเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถูกบุคคล ถูกสถานที่ และทำให้“เรา” สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพ และการตรวจสุขภาพให้ “สมาชิก“ ทราบได้อย่างสะดวกที่สุด “เรา”จะติดต่อคุณทางอีเมล์เป็นช่องทางแรกก่อน หากคุณไม่ประสงค์จะ อยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยการยกเลิกการได้รับข่าวสาร (Unsubscribe) ผ่านทางอีเมลที่ได้รับ
 • ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพที่เราเก็บรวบรวมไปนั้น ช่วยให้”เรา”สามารถใช้อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ของ”บริษัท” ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสุขภาพของคุณได้แม่นยำมากขึ้น และช่วยให้”แอพ”สามารถเลือกการตรวจที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงสุขภาพของ”สมาชิก”ได้ดียิ่งขึ้น หากคุณไม่ประสงค์จะตอบข้อมูลบางข้อเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ คุณสามารถข้ามผ่านข้อนั้นๆไปได้
 • นอกจากนี้ “เรา”ยังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงบริการ และอัลกอริทึ่ม (Algorithm) ของ”เรา”ให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วย
 • ในบางครั้ง “เรา”อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ เฮลท์สไมล์ คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้

4. ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการของ”เรา”

4.1 เฮลท์สไมล์ ตรวจสุขภาพที่บ้าน (Health Smile : Home Health Checkup Service)

เป็นบริการตรวจสุขภาพ โดยให้ “ผู้ใช้บริการ” กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพของตนเอง ผ่าน “แอพ” และระบบที่ทำงานเบื้องหลังของ “แอพ” จะเป็นผู้ช่วยในการเลือกการตรวจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ได้กรอกไว้ และให้ “ผู้รับบริการ” เลือกการตรวจต่างๆ จากนั้นจะมีระบบเพื่อไปเก็บสิ่งส่งตรวจจาก ”ผู้รับบริการ” ในสถานที่ที่ “ผู้รับบริการ” กำหนด

4.2 ความแม่นยำของบริการ

บริการตรวจสุขภาพนี้เป็นการตรวจเฉพาะครั้ง ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลการตรวจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และไม่ได้เป็นการยืนยันว่าในอนาคตจะไม่เกิดโรคต่างๆที่ได้ตรวจ รวมไปถึงโรคที่ไม่ได้ตรวจในครั้งนี้ด้วย

4.3 ข้อมูลสุขภาพที่อยู่ในบริการนี้ เป็นข้อมูลสุขภาพทั่วไป

“เรา”ไม่อนุญาตให้มีการวินิจฉัยทางการแพทย์, การรักษา, หรือออกใบสั่งยาอันมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์, รักษา, หรือออกใบสั่งยาตามกฎหมายไทย ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในบริการของ”เรา” ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อประโยชน์ในเชิงการศึกษาเท่านั้น โปรดพึงระลึกว่า “บริการ” ของ “เรา” นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ”ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” หรือเพื่อวินิจฉัยโรค

“แอพ” ไม่อาจถูกใช้แทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ได้ การพึ่งพาข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏใน “แอพ” หรือข้อมูลใดๆ ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ล้วนเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น

 

5. สิ่งที่”เรา”ทำ และไม่ทำ

5.1 “เรา”ให้การสนับสนุการตัดสินใจด้านสุขภาพของคุณ

บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพ โดยคุณเป็นคนตัดสินใจและเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง “เรา” เชื่อว่าการตัดสินด้านสุขภาพที่ดีที่สุดจะมาจากตัวคุณเอง และ “เรา” เชื่อว่าการตัดสินใจเหล่านี้ควรจะทำควบคู่ไปกับคำแนะนำที่ได้รับจาก“แพทย์ผู้ดูแลหลัก” ของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกของคุณเอง “เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจเหล่านั้นของคุณ บริการของ “เรา” ทำหน้าที่ช่วยให้คุณสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณเลือกเท่านั้น

5.2 “เรา” ไม่ได้ให้บริการรักษาโรค

คุณสามารถถามคำถามเพื่อหาข้อมูลและหาคำตอบในเชิงการศึกษาซึ่งเขียนโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ใน “แอพ” ของ “เรา” ได้ อนึ่ง พึงตระหนักว่าจะไม่มีการจ่ายยาผ่านทาง “แอพ” อย่างเด็ดขาด

5.3 “เรา” ไม่ได้สร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย”

การที่คุณใช้งาน “แอพ” นั้น ไม่ได้เป็นการสร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” แต่ประการใด โดย “แอพ” ประกอบไปด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่อาจช่วยให้คุณตระหนักถึงบริการทางการแพทย์หรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่คุณเข้าถึงผ่าน “แอพ” เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และคุณตกลงที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้นหาข้อมูลเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” เหล่านี้ไม่อาจถูกใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย การรักษา หรือการดูแลจากแพทย์ของคุณ

5.4 “เรา” ไม่ใช่แพทย์ของคุณ

โปรดตระหนักว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ” ไม่ใช่แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณแต่ประการใด

5.5 “เรา” ไม่ได้ให้การวินิจฉัย การรักษา หรือการจ่ายยาส่วนบุคคล

การโต้ตอบใดๆ ใน “แอพ” ไม่ได้เป็นการจ่ายยา และการให้คำปรึกษาใดๆ ใน “แอพ” ไม่สามารถนำไปใช้ในฐานะการวินิจฉัยทางการแพทย์, การตรวจ, การรับใบสั่งยา, หรือการรักษาอย่างเป็นทางการได้ ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาอาการทางการแพทย์โดยเด็ดขาด

5.6 อย่าใช้ “แอพ” ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ในกรณีใดๆ ที่อาจเป็นหรือเป็นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

6. สิ่งที่ “สมาชิก” พึงจดจำ

6.1 ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอ

ปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับอาการหรืออาการทางการแพทย์ คุณจะต้องปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอก่อนที่จะเริ่มหรือหยุดการรักษาใดๆ ที่กำหนดขึ้นโดยแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ และก่อนที่จะรับประทานยาใดๆ หรือเปลี่ยนการรับประทานอาหารใดๆ

6.2 สิ่งที่คุณควรทำ

 • ขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้ซึ่งมีคุณวุฒิเหมาะสมเสมอ หากคุณมีคำถามทางการแพทย์เกี่ยวกับสภาวะหรืออาการป่วยทางการแพทย์ที่ต้องการคำตอบจากผู้ปฎิบัติการมืออาชีพ
 • อย่ามองข้ามคำแนะนำจากแพทย์ของคุณ หรือลังเลที่จะรับคำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาเพราะสิ่งที่คุณอ่านหรือได้รับจาก “แอพ”
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการฉุกเฉินจากแพทย์ของคุณทันที หากคุณเชื่อว่าคุณอาจจะหรือมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

7. “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

7.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ” หมายเฉพาะถึงแพทย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  โดยแพทย์ ที่ถูกระงับหรือยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่ง “เนื้อหา” ไปที่ “แอพ” ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

7.2 พยาบาลวิชาชีพ

“พยาบาลวิชาชีพ” ที่ไปให้บริการแก่ “สมาชิก” หมายเฉพาะถึงพยาบาล ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  โดยพยาบาล ที่ถูกระงับหรือยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” หรือการให้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7.3 ความเป็นอิสระของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และ “พยาบาลวิชาชีพ”

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ,”พยาบาลวิชาชีพ” หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ใช้ประโยชน์จาก หรือถูกยอมรับใน “แอพ” นั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระของ “เรา” แต่อย่างใด ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกแสดงโดยบุคคลดังกล่าวล้วนเป็นความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นเองทั้งสิ้น บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้แสดงความเห็นในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด นอกจากนี้ “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใดๆ ต่อการทดสอบ, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการกระทำใดๆของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ที่อาจถูกระบุถึงใน “แอพ”

ความคิดเห็นและคำแถลงทั้งหมดของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และ”พยาบาลวิชาชีพ” ที่ถูกแสดงในหรือผ่านทาง “แอพ” หรือผ่านการพูดคุย ล้วนเป็นความคิดเห็นและคำแถลงของแต่ละบุคคลโดยอิสระ และไม่ได้กระทำในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด รวมตลอดถึงไม่ได้กระทำในฐานะของ บริษัทในเครือ, องค์กร, หรือสถาบันอื่นใด ซึ่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” “พยาบาลวิชาชีพ” หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นสังกัดอยู่ หรือเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ

8. บัญชีและการใช้งาน “แอพ”

8.1 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณ: โปรดรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านและชื่อจริง

เพื่อการใช้งาน “แอพ” คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยคุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตัวคุณเอง กรุณาแจ้งให้ “เรา” ทราบในทันที หากพบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณจากบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นทำการโพสต์ข้อความหรือใช้งาน “แอพ” ผ่านตัวตนหรือบัญชีของคุณได้ ทั้งนี้ อย่าได้ระบุถึงชื่อจริงของคุณหรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณในการโพสต์ข้อความที่สาธารณชนสามารถเห็นได้ใน “แอพ” (เช่นการส่งคำถามใดๆ ในที่สาธารณะ)

8.2 การใช้งานของคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้งาน “แอพ” ได้

“เรา” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้อย่างปลอดภัย โดย “เรา” ได้ดำเนินการเข้ารหัสและใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและใช้วิธีการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ “เรา”  โปรดพึงระลึกว่า การเข้าถึง “แอพ” แบบเต็มที่ (Full access) จะสามารถกระทำได้เฉพาะเมื่อมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน  “แอพ” ผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้  “เรา” ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือยับยั้งการใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการใช้งาน “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” ใดๆ นั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ประกาศ, และระเบียบที่ใช้บังคับแก่กรณีอย่างเคร่งครัด

8.3 “เรา” จะส่งหนังสือบอกกล่าวและข้อมูลต่างๆ ให้คุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว เท่ากับคุณยอมรับว่า “แอพ” อาจทำการสื่อสารกับคุณ โดยการสื่อสารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการส่งข้อมูล การติดต่อ หรือการบอกกล่าวใดๆ ให้คุณ ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้อาจถูกกระทำโดยส่งผ่านทางอีเมลล์, ข้อความสั้น, การแจ้งเตือน และ/หรือ โทรศัพท์  หรือ  “เรา” อาจใช้ข้อมูลตามที่ปรากฏในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ขณะที่คุณลงทะเบียนหรือขณะที่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในการตั้งค่าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

 • “เรา” ไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลขยะ (No-Spam Policy) และคุณสามารถเลือกที่จะยุติการสื่อสารจาก “เรา” ได้ทุกเมื่อ และสามารถควบคุมวิธีการสื่อสารที่ต้องการผ่านการตั้งค่าบัญชี  “เรา” จะไม่ทำการจำหน่ายหรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมล์ของ “สมาชิก” อย่างเด็ดขาด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ “เรา” แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมในข้อ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ” ด้านล่างนี้

9. “เนื้อหา” และ “บริการ”

9.1 “แอพ” ของเราเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการหาความเสี่ยงสุขภาพ แต่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการตรวจสุขภาพกับเราเท่านั้น

การถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ การได้รับผลการตรวจที่ควรตรวจ และการได้รับคำตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ใน “แอพ” ล้วน เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจถึงที่บ้าน เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย อนึ่งได้โปรดตระหนักว่า “เรา” จะไม่ขอข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ของคุณ นอกจากกว่าคุณจะระบุว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการชำระเงิน

9.2 การใช้งาน “แอพ” เป็นการใช้งานส่วนบุคคล

“แอพ” เป็นบริการสำหรับบุคคลที่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะที่มีความเป็นส่วนบุคคล โดยคุณอาจจะใช้ “แอพ” สำหรับตัวคุณเอง แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์ และต้องใช้งานโดยสอดคล้องกับกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับกรณี

องค์กร, บริษัท, และธุรกิจใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกลงทะเบียน หรือใช้ “แอพ” ของ “เรา” ได้ และไม่อาจใช้งาน “แอพ” ในฐานะคนๆ หนึ่งโดยผ่านผู้ใช้งานคนอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “เรา”

“เนื้อหา” ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้ส่วนบุคคล, ครัวเรือน, และเพื่อการศึกษาของบุคคลเดียวเท่านั้น “เรา” ไม่อนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายในเชิงพาณิชย์   การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) หรือการแสดงผลของข้อมูลซ้ำในเว็บไซต์อื่นต้องแสดง “เนื้อหา” แบบเต็มหน้าจอและไม่ได้อยู่ในกรอบของการเชื่อมโยงหรือเวปไซต์อื่นๆ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะไม่หาผลประโยชน์หรือเก็บข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ “เรา” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงการส่งและการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงการส่งข้อมูลขยะอีกด้วย

9.3 ผู้ใช้งาน “แอพ” จะต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบ

คุณตกลงว่าจะใช้ “แอพ” และ “บริการ” ใดๆ อย่างมีความรับผิดชอบและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ คือ ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หมิ่น เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ หยาบคายรุนแรง ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เหยียดเชื้อชาติ เจตนาสร้างความไม่พอใจ แสดงความเกลียดชัง หรือการแสดงออกอื่นๆที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่จงใจใช้ “บริการ” ใดๆ มากจนเกินไป (Overuse) หรือใช้ “บริการ” โดยมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม

9.4 ห้ามใช้ “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

คุณจะต้องไม่ใช้ “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย คุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของ “เรา” เครื่องคอมพิวเตอร์ของ “เรา” หรือ “เนื้อหา” และ “บริการ” ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำให้คนอื่นไม่สามารถใช้งานได้ สร้างความยุ่งยากหรือความลำบากให้คนอื่นมากเกินไป หรือทำให้เสื่อมเสีย หรือรบกวนการใช้งานและความบันเทิงของคนอื่นๆ

คุณจะไม่ใช้ความพยายามในการเข้าถึง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” หรือ บัญชีอื่น, ระบบคอมพิวเตอร์, หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับ “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” โดยปราศจากการอนุญาตโดยชอบ คุณไม่สามารถใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ (Automated Means) ในการเข้าถึง “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนี้ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการใช้ข้อมูลการลงบันทึกเข้าใช้ (Login’s credentials) ของคนอื่นเพื่อเข้าถึง “แอพ” อีกด้วย

ความพยายามของบุคคลหรือคนใดๆ เพื่อขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่น หรือของ  “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” หรือการเข้าถึงบัญชีดังกล่าว โดยปราศจากการอนุญาตโดยชอบ ถือเป็นการละเมิด “ข้อตกลงการใช้งาน” นี้โดยตรงและโดยชัดแจ้ง และเป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายที่ห้ามการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย

9.5 “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใดๆ

“เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการรับรองโดยเฉพาะเจาะจงต่อ “เนื้อหา” “การบริการ” การทดสอบ, แพทย์, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจได้รับการกล่าวถึงใน “แอพ” คุณจะต้องใช้งาน “แอพ” โดยมีสามัญสำนึกที่ดีควบคู่ไปกับคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

การพึ่งพา “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เป็นความเสี่ยงของคุณโดยลำพัง โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” บางส่วน รวมทั้งที่โพสต์โดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เป็นข้อมูลที่อาจถูกหรือถูกจัดหามาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, งานวิจัยต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือเป็นข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีความแม่นยำแบบ 100% และถึงแม้“เรา” จะพยายามตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็ไม่ได้ให้การรับการรับรอง

“เรา” ไม่สามารถรับประกันได้ว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ของ “เรา”  จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยเฉพาะที่คุณต้องการได้

9.6 “เรา” ไม่รับประกันความถูกต้องในเนื้อหาของบุคคลที่สาม

“เรา” ไม่สามารถควบคุมและแก้ไข (หรือกล่าวคือไม่มีความสามารถในการควบคุมในเชิงบรรณาธิการ)หรือมีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหา” ที่มาจากบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ ความคิดเห็น คำแถลง ผลิตภัณฑ์บริการ หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถูกแสดงหรือทำให้มีขึ้นโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”) หรือผู้ใช้บน “แอพ” เป็นของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผู้ใช้เหล่านั้นเอง

“เรา” ไม่ให้การรับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแถลง หรือข้อมูลอื่นใด ที่จัดหามาโดยบุคคลที่สาม และ “เรา” ไม่ได้รับรองว่าการใช้ “เนื้อหา” ที่ถูกแสดงหรืออ้างอิงถึงบน “แอพ” จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เรา”

9.7 “เรา” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอก “แอพ”

“เนื้อหา” และ “บริการ”, การเชื่อมต่อไปยังแอพลิเคชั่นอื่นๆ, เว็บไซต์หรือข้อมูล, ซอฟท์แวร์, เนื้อหาไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์อื่นใด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาและบริการภายนอก”) “เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ “เรา”   “เรา” ไม่ได้ควบคุม, รับรอง, ตรวจสอบความจริงและความแม่นยำ, ตรวจสอบเนื้อหาที่อยู่ภายนอก “แอพ” และ “เรา” ย่อมไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อ ”เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าว

ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, หรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงความคิดเห็น, การกล่าวอ้าง, ความเห็น) ที่อยู่ในการอ้างอิงล้วนเป็นของบริษัทหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหาและบริการภายนอก” โดยไม่ได้เป็นของ “เรา” แต่ประการใด  “เรา” ไม่รับประกันข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นของ “เนื้อหาและบริการภายนอก” ไม่ว่าในกรณีใดๆ

9.8 คุณต้องรับผิดชอบในอุปกรณ์เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณเอง

คุณตระหนักว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในการส่งข้อความมาตรฐาน, ข้อมูลดิบ, และค่าธรรมเนียมอื่นๆ และผู้ให้บริการของคุณอาจห้ามหรือจำกัด การใช้งาน “แอพ”บางประการ และการใช้งาน “แอพ”  บางประการอาจไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

9.9 คุณยอมรับว่า “เรา” อาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณยอมให้ “แอพ” ทำการส่งเนื้อหาต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับข้อมูลทั่วไปและในเชิงการศึกษา โดยผ่านระบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์, โทรศัพท์มือถือ, หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่อยู่ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณกำลังเลือกที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพของตัวคุณเองโดยการส่งอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจมีความไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวทางอีเมล์, ข้อความสั้น หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยผู้ให้บริการไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตของคุณได้ อีกทั้ง ยังเข้าใจและยอมรับว่าที่อีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับค่าการใช้สอยและความเป็นส่วนตัวในการแจ้งเตือนได้เสมอ โดยคุณสามารถยกเลิกหรือเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนจากทางอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยการส่งอีเมล์หรือการแจ้งเตือนบนมือถือ คุณตกลงที่จะทำการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีของคุณด้วยตัวเอง

9.10 ข้อกำจัดของ “เนื้อหา” และ “บริการ”

หากคุณได้ละเมิด “ข้อตกลงในการใช้บริการ” ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด การอนุญาตให้ใช้งาน “เนื้อหา” และ “บริการ” จะถูกยุติลงโดยอัตโนมัติและคุณมีหน้าที่ทำลายสำเนาที่คุณได้ทำขึ้นจาก “เนื้อหา” ไม่ว่าส่วนใดๆ (โปรดดูข้อตกลงในส่วนที่ว่าด้วย “การสิ้นสุด” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

10. การใช้ข้อมูลของคุณ

10.1 “เรา” ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“เรา” จะใช้ข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันใน “แอพ” ตามที่คุณได้กำหนดขึ้นและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีเท่านั้น ในกรณีที่คุณได้สร้าง, ส่ง, หรือแสดงผลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ การใช้งาน “แอพ” เท่ากับคุณยินยอมให้ “เรา” ใช้สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะใช้ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

10.2 “เรา” ไม่สามารถควบคุมการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายนอก (รวมทั้งอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือน) ได้

อีเมล์ และบริการข้อความ (ข้อความสั้น), ข้อความลายลักษณ์อักษร, การสื่อสาร, และการแจ้งเตือนทางมือถือจาก “แอพ” จะไม่ถูกเข้ารหัส คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความอีเมล์, ข้อความสั้น/ ข้อความและแจ้งเตือนมือถือได้  คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่การสื่อสารเหล่านี้จะถูกขัดขวางหรือเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต และ ในกรณีนี้ คุณยินยอมที่จะให้ “เรา” หลุดพ้นจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการขัดขวางดังกล่าวหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. สิทธิในทรัพย์สิน

11.1 “เรา” เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิใน “เนื้อหา” และ “บริการ”

คุณสามารถใช้งาน “แอพ” ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก “เรา” เท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคุณ โดยคุณไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ โปรดตระหนักว่าสิทธิในการใช้งาน “แอพ” ดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นสิทธิที่ “เรา” ให้คุณแต่เพียงผู้เดียว โดย “เรา” สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ” ของเราได้เสมอ และ “เรา” สามารถยกเลิกสิทธิในการใช้งาน “แอพ” ของคุณได้ตลอดเวลา อนึ่ง “เรา” ไม่อนุญาตให้คุณใช้งาน “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในทางใดๆ

สิทธิในชื่อและผลประโยชน์ใดๆ ในและต่อ “แอพ” และ “เนื้อหา” รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งเหล่านั้น (รวมถึงการมีส่วนร่วม การให้คะแนน และวิธีการจัดอันดับใน “แอพ”) เป็นทรัพย์สินของ “เรา” และบริษัทในเครือ

11.2 คุณต้องขออนุญาตเพื่อจะใช้เครื่องหมายทางการค้าของ “เรา”

เครื่องหมายของ “แอพ”,  และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ “เรา”, ผลิตภัณฑ์และชื่อในการให้บริการล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญลักษณ์”) หากคุณต้องการที่จะใช้หรือแสดง “สัญลักษณ์” คุณจะต้องขออนุญาต “เรา” เสียก่อน คุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้ “สัญลักษณ์” เครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “เรา” ก่อน

11.3 คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ “เรา”

คุณตกลงที่จะไม่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับ “เนื้อหา” คุณจะไม่ทำซ้ำ, สร้างงานที่ลอกมาจาก, แจกจ่าย, ทำการแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณะของ “เนื้อหา” หรือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ “เรา” ก่อน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ “แอพ” ตามที่ถูกออกแบบหรือตามที่ถูกสร้างมาใช้งาน ซึ่งรวมถึงการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ “แอพ” ที่อนุญาตให้คุณสามารถประกาศเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหารวมถึงผู้ซึ่งอนุญาตให้คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านการใช้งานของบุคคลที่สาม และสื่ออื่นๆ (เช่น Facebook หรือ Twitter) สิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ตราบเท่าที่คุณไม่แก้ไขเนื้อหาหรือการทำงานของคุณสมบัติเหล่านั้นในทางใดทางหนึ่ง สิทธิในการโพสต์เนื้อหาซ้ำนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิใน “เนื้อหา” เพิ่มเติมแก่คุณแต่ประการใด นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ metatags หรือ “ข้อความที่ซ่อน” ที่มีชื่อ “แอพ” ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

11.4 คุณจะไม่พยายามที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของ “เรา” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา”

คุณตกลงว่าจะไม่เข้าถึง, พยายามที่จะเข้าถึง, เรียกร้องการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือข้อมูลดิบใดๆ ของ “แอพ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา”  ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถ่ายทอด, ดาวน์โหลด, อัพโหลด, ประกาศ, ขาย, โอน, เปิดเผย, เลียนแบบ, ใส่กรอบ, ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนประกอบ, หรือใช้แง่มุมใดๆ ของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดก็ตาม

12. การส่งข้อมูล

12.1 คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการส่งข้อมูลของ “เรา”

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัพโหลดหรือถ่ายทอดการสื่อสารใดๆ หรือเนื้อหาประเภทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตาม คุณยอมรับว่าการส่งข้อมูลของสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของ “เรา”

12.2 คุณให้สิทธิในสิ่งที่คุณส่งแก่ “เรา”

ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่ง ถ้าหากว่าคุณทำการส่งใดๆ (ทางอีเมล์หรืออื่นๆ ) บนหรือผ่าน “แอพ” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลดิบ, คำถาม, คำติชม, ข้อเสนอแนะ, ข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือสิ่งประดิษฐ์ที่คุณส่งดังกล่าวโดย เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับว่า

 1. การส่งข้อมูลดังกล่าวนั้นปราศจากข้อจำกัดใดๆ หรือความคาดหวังที่จะได้รับค่าชดเชยหรือการรักษาความลับ
 2. การส่งข้อมูลของคุณอาจจะถูกใช้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
 3. เจ้าของเนื้อหาดังกล่าวหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้ให้อนุญาตแก่ “เรา” โดยอัตโนมัติ การอนุญาตดังกล่าวให้หมายรวมถึง สิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะใช้การส่งดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง, ในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ ได้อย่างอิสระ และรวมถึงสิทธิที่จะใช้, ทำซ้ำ, แก้ไข, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปล, สร้างงานที่ดัดแปลงขึ้นจาก, ดำเนินการหรือแสดงออกต่อสาธารณะ (ไม่ว่าในสื่อใด ๆ หรือรูปแบบที่รู้จักกันตอนนี้หรือพัฒนาต่อจากนี้) หรือการสื่อสารอื่นให้สาธารณะ ทั้งนี้ ในรูปแบบที่ปราศจากค่าใช้จ่าย, ต่อเนื่อง, ใช้ได้ทั่วโลกและเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่มีลักษณะผูกขาด

“เรา” อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในการใช้ข้อมูลตามที่กล่าววรรคต้นได้ (การอนุญาตช่วง)

การส่งข้อมูลใดๆ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ “เรา” และ “เรา” มีอิสระในการใช้ความคิด, ข้อความคิด, ความรู้เชิงกระบวนการ (Know-how), หรือเทคนิคที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งให้กับ “แอพ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการพัฒนาและการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

อย่าส่งอะไรให้ “เรา” ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะให้ “เรา” ได้รับสิทธิตามที่กล่าวข้างต้น หากคุณต้องการที่จะรักษาข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือการคิดค้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนใดๆ อย่าส่งสิ่งเหล่านี้ผ่าน “แอพ” โดยการส่งอีเมล์หรือทางอื่นใด

13. ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนได้

สมาชิกของ “เรา” มีสิทธิความเป็นส่วนตัวและในตัวตนของพวกเขา “เรา” จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของสมาชิกได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้ “บริการตรวจสุขภาพ” ของ “เรา” ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนได้ของคุณนั้นอาจถูก “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และ “พยาบาลวิชาชีพ” กับคนที่คุณโต้ตอบเห็นได้

14. การสิ้นสุด

สมาชิกทุกคนของ “เรา” จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การได้รับอนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ”จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากคุณได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้

“เรา” อาจกำหนดข้อจำกัดในการแก้ไข หรือยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและใช้ “แอพ” และ “บริการ” และ/หรือ “เนื้อหา” ในเวลาใดก็ได้ การระงับหรือยกเลิกนี้อาจลบข้อมูล, แฟ้มเอกสาร, และ “เนื้อหา” อื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

“เรา” มีสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้โดยเป็นการกระทำฝ่ายเดียว และเมื่อ “เรา” ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว  “เรา” จะแสดงข้อความ “การแก้ไขล่าสุด” ในตำแหน่งด้านบนของเอกสารนี้ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว  “เรา” ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ โปรดตระหนักว่า การที่คุณยังคงใช้ “แอพ. ย่อมหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณมีอิสระในการเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ “แอพ” ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับทุกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งาน “แอพ”

16. การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อยกเว้น และข้อจำกัด

16.1 ข้อยกเว้นการรับประกัน

การที่ “เรา” ได้ให้บริการเก็บ – ส่งตรวจ และรายงานผลสิ่งส่งตรวจที่รวบรวมจาก “สมาชิก” ของ “แอพ” ไม่ได้มีความหมายความว่า  “เรา” ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองข้อมูลต่างๆ ของผลเหล่านั้นไม่ว่าในทางใดๆ นอกจากนี้ ผลสิ่งส่งตรวจดังกล่าวก็มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง, หรือโรคของ “สมาชิก” ใน “แอพ” แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ “เรา” รวบรวมเอาไว้เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกจัดหามาในสภาพที่ปรากฏ (As-is basis) และ “เรา” ขอปฏิเสธการรับประกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันโดยปริยาย, การรับประกันในเชิงพาณิชย์, การรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น

“เรา” จะไม่รับผิดต่อการตัดสินใจใดๆ หรือการกระทำที่ดำเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่นผู้ใช้บริการ “แอพ”) ซึ่งได้อาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก “แอพ”

16.2 ข้อจำกัดความรับผิด

“เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการใช้งานหรือใช้ในลักษณะมิชอบ (Misuse) ซึ่ง “เนื้อหา” หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถูกส่ง, ถ่ายทอด, หรือได้รับผ่านทาง “แอพ” ไม่ว่าโดยตัวคุณเองหรือบุคคลที่สามใดๆ

16.3 คุณใช้งาน “แอพ” โดยความเสี่ยงของคุณเอง

“แอพ” และ “เนื้อหา” ถูกจัดหาบนพื้นฐานของสภาพที่ปรากฎ (As-is basis) เท่านั้น โดย “เรา” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลได้รู้หรือควรรู้ว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้มีผลเพียงเท่าที่สามารถบังคับตามกฎหมาย

“เรา” ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันในทางการค้า การรับประกันการไม่ฝ่าฝืนต่อสิทธิของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะโดยเฉพาะและโดยไม่จำกัด

การอนุญาตของ “เรา” และคู่ค้าของ “เรา” มิได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับ:

 1. ความแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วน, ความเป็นปัจจุบัน, ของ “เนื้อหา” หรือผลตรวจ ที่มาในหรือผ่านการใช้ “แอพ” ไม่ว่าจะโดย “เรา” หรือบุคคลอื่นใด หรือ
 2. การที่ “เนื้อหา” หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่าน “แอพ” มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ และการที่ข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน

16.4 ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใน “แอพ”

“เนื้อหา” และผลตรวจบน “แอพ” ที่ถูกสร้าง, แก้ไข, ถ่ายทอด, หรือยืนยันโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ บน “แอพ” (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ”) อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม (เมื่อ”เรา”ใช้ “เนื้อหา” ในที่อื่นๆ  ของ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้  ความหมายของเนื้อหาดังกล่าวให้หมายรวมถึง “เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ” ด้วย)

 1. ผู้เขียนหรือผู้โพสต์ “เนื้อหา” ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (“ผู้โพสต์”) จะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขาเอง ในขณะที่ “เรา” หวังว่าคุณได้พบว่า “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ในเชิงการศึกษา อย่างไรก็ตาม “เรา” หรือ ”ผู้โพสต์” ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอหรือให้ภายในหรือผ่าน “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เกี่ยวกับการรักษา, การกระทำ, หรือการใช้ยาใดๆ

คุณตกลงและยินยอมว่า “ผู้โพสต์” หรือนายจ้างหรือผู้สนับสนุนของ “ผู้โพสต์” จะไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายหรืออันตรายใดที่เป็นผลมาจากการใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ที่ปรากฏใน “แอพ” นี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม การไม่ต้องรับผิดนี้ให้หมายรวมถึงค่าเสียหายและอันตรายไม่ว่าทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เป็นผลที่ตามมาหรืออื่นๆ ค่าเสียหายตามทฤษฎีกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายในเรื่อง ละเมิด, สัญญา, การรับผิดอย่างเคร่งครัดเป็นต้น การไม่ต้องรับผิดนี้ให้มีผลใช้บังคับแม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับการแนะนำถึงความเสี่ยงของค่าเสียหายนั้นแล้วอีกด้วย

 1. “เรา” จะไม่รับผิด ร่วมกับ ผู้โพสต์ (นายจ้างและหรือผู้สนับสนุนผู้โพสต์) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับความเสียหายดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดลักษณะทั่วไปของข้อจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุข้อ 16.4 (1) ข้างต้น:

(ก) การสูญเสียหรือความบาดเจ็บใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยการกระทำ, ละเว้นกระทำ, ประมาทเลินเล่อ ในการจัดหา, รวบรวม, หรือนำส่งข้อมูลในหรือผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ของผู้โพสต์

(ข) ข้อผิดพลาด, การละเว้น, หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลใดๆ โดยมิจักต้องคำนึงถึงวิธีสาเหตุ, หรือความล่าช้า, หรือการถูกขัดจังหวะในการส่งข้อมูลดังกล่าว

(ค) การตัดสินใจที่ได้ทำลง, หรือการดำเนินการ, หรือการไม่ดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรพึ่งพา “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือไม่ควรทำการตัดสินใจที่สำคัญทางการแพทย์อื่นๆ บนพื้นฐานของ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” อีกทั้ง ยังหมายความว่า” ผู้โพสต์” จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำต่อ “เนื้อหา” สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์, การรักษา, หรือการวินิจฉัย, โปรดพบแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ คุณตกลงที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Idemnify and hold harmless) แก่ผู้โพสต์ (หรือนายจ้างและ/หรือผู้สนับสนุนของผู้โพสต์) สำหรับการเรียกร้องหรือความต้องการซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจาก (1) เนื้อหาใดๆ ซึ่งคุณได้โพสต์หรือทำให้ปรากฏแก่สาธารณะผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” (2) การละเมิดกฎหมายใดๆ ที่คุณได้กระทำลงโดยผ่านการใช้งานจาก “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “แอพ” นี้และ/ หรือ (3) สิ่งที่คุณกระทำลงโดยใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ”, “แอพ” ของ”เรา”, หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนั้น

 1. “เรา”, ผู้ได้รับอนุญาตจาก “เรา”, ผู้จัดหาของ “เรา”, หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน “แอพ” จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้หรือการใช้งาน “แอพ” โดยมิชอบ และการใช้หรือการใช้งาน “เนื้อหา” โดยมิชอบ (รวมทั้ง “เนื้อหา” ในส่วนที่สมาชิกหรือที่ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ได้จัดทำขึ้น)

การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใดๆ จะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันแรกของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าว การเยียวยาภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเฉพาะเท่าที่ถูกรับรองเอาไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อตกลงและเงื่อนการใช้งาน” นี้เท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการที่คุณได้ละเมิดบทบัญญัติทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้

17. เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

“เนื้อหา” บางอย่างอาจจะได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สาม การอนุญาตสำหรับบางส่วนของ “เนื้อหา” นี้อาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อการอนุญาตใน “เนื้อหา” ดังกล่าวมีข้อตกลงเพิ่มเติม “เรา”จะทำให้ข้อตกลงในหน้าเหล่านั้นเป็นที่สังเกตเห็นได้บนหน้าของเนื้อหานั้นๆ, ใน “ข้อตกลงการใช้งาน”, หรือในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของ “แอพ” ของ “เรา” (ซึ่งจะถูกผนวกเข้าไปโดยมีการอ้างอิง)

18. ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายโดยทั่วไป

18.1 เครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” ส่วนเครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, หรือเนื้อหาอื่นใด  บน “แอพ” ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ “เรา” ย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของสิทธินั้นๆ

18.2 ข้อตกลงทั่วไป

“ข้อตกลงนี้” และข้อตกลงอื่นๆ ที่ถูกอ้างถึงในนี้ เป็นสิ่งที่ได้แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง”เรา”และคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ”  ทั้งหมดแล้ว โปรดตระหนักว่า “ข้อตกลงนี้” ถูกใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้าที่ตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ กรณีมีข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นก่อนหรือภายหลังได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นและได้มีการอ้างอิงถึง”ข้อตกลงนี้” โดยชัดแจ้ง อนึ่ง หากมีความขัดแย้งระหว่าง “ข้อตกลงนี้” และสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ” ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่าง ”เรา” และคุณ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

“เรา” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข, หรือไม่ให้บริการต่อซึ่ง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” (หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง “แอพ” และ บริการตรวจสุขภาพของ “แอพ”) ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และคุณยอมรับว่า “เรา” จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ หากมีการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ และทางแก้ไขประการเดียวของคุณก็คือการหยุดใช้บริการของ ”เรา” การใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความพึงพอใจกับการบริการที่ถูกแก้ไขแล้ว

บุคคลอื่นๆ อาจจะมีสิทธิภายใต้ “ข้อตกลง” นี้ “บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์” เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง (เช่น บริษัท ) ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงในข้อตกลง แต่เป็นผู้ที่อาจจะมีสิทธิที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้บางประการ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเป็นผู้อนุญาตให้มีการใช้ “เนื้อหา” ใน “แอพ” ก็เป็นได้ในกรณีที่ผู้ให้อนุญาตเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์ตามสัญญานี้ สิทธิและการคุ้มครองที่ “เรา”มีตามข้อตกลงนี้ให้ผลเป็นคุณแก่บุคคลเหล่านั้นด้วย

หากคุณได้รับข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยและเกิดกรณีที่ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทยมีข้อขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ให้ถือตามข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทย

ถ้า “เรา”เลือกที่จะไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ใน “ข้อตกลง” นี้ “เรา” ขอสงวนสิทธิในการบังคับข้อตกลงที่ไม่ถูกบังคับดังกล่าวในอนาคต ซึ่งหมายความว่าการไม่บังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อตกลงนั้นๆ หากพบว่าข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงนี้มิอาจบังคับใช้ได้ ข้อตกลงที่มิอาจใช้บังคับได้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะถูกตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานที่มีผลใช้บังคับได้ตามเจตนารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“ข้อตกลง” นี้ให้บังคับการตามและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อมูลในหน้านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

The information contained in this web site is subject to change without notice.

 

Return to top of page
%d bloggers like this: